उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की सूची

अनुबंध 1

विश्वविद्यालय का नाम कुलपति एवं प्रशासनिक अधिकारियों का नाम / पद पदनाम दूरभाष मोबाइल नं0 मोबाइल नं0 ई मेल
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखणड‍ विश्वविद्यालय, बरेली प्रो0 अनिल शुक्ल कुलपति (Vice chancellor) 9415180307   vcoffice@mjpru.ac.in
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखणड‍ विश्वविद्यालय, बरेली श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय वित्त अधिकारी (Finance Officer) 9936233927   fo@mjpru.ac.in
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखणड‍ विश्वविद्यालय, बरेली डा0 (श्रीमती) सुनीता पाण्डेय कुलसचिव (Registrar) 9415889009   coe@mjpru.ac.in
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखणड‍ विश्वविद्यालय, बरेली श्री संजीव कुमार परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 9454973190   Registrarmjprugmail.com
जननायक चनद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया प्रो0 कल्पलता पाण्डेय कुलपति (Vice chancellor) --------------- 07311100295  
जननायक चनद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया श्री प्रकाश सिंह वित्त अधिकारी (Finance Officer) --------------- 7409155566 prakash 5272@gmail.com
जननायक चनद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया श्री संजय कुमार कुलसचिव (Registrar) --------------- 9415196266 jncuballia@gmial.com
जननायक चनद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया श्री महेश कुमार उप कुलसचिव (Registrar) --------------- 7017836228 maheshkumar@mjpru.ac.in
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर प्रो0 सुरेन्द्र दुबे कुलपति (Vice chancellor) ----------------- 6388907620 siddunikapilvastu@gmail.com
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर श्री विनोद कुमार वित्त अधिकारी (Finance Officer) ----------------- 6388907622 siddunikapilvastu@gmail.com
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर श्री राकेश कुमार कुलसचिव (Registrar) ----------------- 6388907621 registrarsidduniv@gmail.com
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर श्री महेन्द्र कुमार उपकुलसचिव (Registrar) ----------------- 6388907624 siddunikapilvastu@gmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर प्रो0 नीलिमा गुप्ता कुलपति (Vice chancellor) 0512-2581280 9412276677 guptagrawal@rediffmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर श्री धीरज कुमार तिवारी वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0512-2580065 8317024566 csjmufocamp@gmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर डॉ0 विनोद कुमार सिंह कुलसचिव (Registrar) 0512-2580044 9415528674 registrarcsjmuknp@gmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर डॉ0 अनिल कुमार यादव परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) ------------------ 9369601554 coecsjmuniversity@gmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर श्री सन्त लाल पाल उप कुलसचिव (Registrar) ------------------ 9307662090 registrarcsjmuknp@gmail.com
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर श्री वीरेन्द्र कुमार मौर्य उप कुलसचिव (Registrar) ------------------ 9369601565 registrarcsjmuknp@gmail.com
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रो0 अशोक मित्तल कुलपति (Vice chancellor) 0562-2520051 - vc@dbrau.org.in
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा श्री कैलाश नाथ सिंह कुलसचिव (Registrar) 0562-2850286 9927927551 registrardbrau.ac.in@gmail.com
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा श्री ए0के0 सिंह वित्त अधिकारी (Finance Officer) 8299174006 8299174006 fodbrau13@gmail.com
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा डॉ0 राजीव कुमार सिंह परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 0562-6544827 9412060552 Coedbrau1927@gmail.com
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा श्री शमीम अहमद उपकुलसचिव (Registrar) ---------------- 9453138898 ------------------
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा श्री सिन्धीराम उपकुलसचिव (Registrar) ---------------- 8979940833 ------------------
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या आचार्य मनोज दीक्षित कुलपति (Vice chancellor) 05278-246223 9415220919 vcrmlau2015@gmail.com, vc@rmlau.ac.in
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या श्री राम चन्द्र अवस्थी कुलसचिव (Registrar) 05278-245957 9415887253 rmlauregistrar@gmail.com
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या श्री लाल प्रताप सिंह वित्त अधिकारी (Finance Officer) 05278-246386 9838384577 formlau1956@gmail.com
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या श्री उमा नाथ परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 05278-245910 9415364853 coeavadhuni@gmail.com
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या श्री विनय कुमार सिंह उप-कुलसचिव (Registrar) ------------------ 9721451008  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रो0 वी0 के0 सिंह कुलपति (Vice chancellor) 0551-2201577 7905468594 vcddugu@gmail.com
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर श्री बीरेन्द्र चौबे वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0551-2340543 9369060971 fodduguedu@yahoo.com
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर डॉ0 ओम प्रकाश कुलसचिव (Registrar) 0551-2340363 9450362236 registrarddugu@gmail.com
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) ------------------ 9450634910 dduexamcontroller@gmail.com
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर श्री पी0 एन0 सिंह लेखाधिकारी (Account Officer) ------------------ 9450674622 pnsingh211@gmail.com
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर प्रो0 राजाराम यादव कुलपति (Vice chancellor) 05452-252222 9415347913 vc_vbspuniversity@gmail.com
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर श्री मृत्युन्जय सिंह वित्त अधिकारी (Finance Officer) 05452-252255 9935007850 fovbspu2015@gamil.com
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर श्री सुजीत कुमार जयसवाल कुलसचिव (Registrar) 05452-252244 6392949654 connectpuregistrar@gmail.com
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर श्री व्यास नारायण सिंह परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 05452-252513 6390421551 examcontroller18219@gmail.com
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन कुलपति (Vice chancellor) 0510-2320497 7318042101 vc@bujhansi.ac.in
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी श्री नारायण प्रसाद कुलसचिव (Registrar) 0510-2320496 9415055410 registrar.bujhansi@gmail.com
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी श्री राम कृपाल बिन्द वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0510-2320491 7318042111 fobujhs@yahoo.co.in
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी श्री अजय कृष्ण यादव परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 0510-2321152 7318042107 exam@bujhansi.ac.in
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ची उर्दु, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रो0 माहरूख मिर्जा कुलपति (Vice chancellor) 0522274041 8960032786 vcuafulucknow@gmail.com
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ची उर्दु, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ अशोक कुमार अरविन्द कुलसचिव (Registrar) 0522274043 9412371832 upuafulucknow@gmail.com
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ची उर्दु, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ महेन्द्र कुमार भटट वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0522274042 7607921950 fo.kmcuafu@gmail.com
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ची उर्दु, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ अर्चना जौहरी उप कुलसचिव (Registrar) ----------------- 7376003999 dr.kmcuafu@gmail.com
लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ0 एस0पी0 सिंह कुलपति (Vice chancellor) 0522-2740467 7991200500 vc@lkouniv.ac.in
लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ0 विनोद कुमार सिंह कुलसचिव (Registrar) 0522-2740412 7991200503 registrar@lkouniv.ac.in
लखनऊ विश्वविद्यालय श्री संजय श्रीवास्तव वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0522-2740081 7991200502 financeofficer.lulko@gmail.com
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ प्रो0 एन0के0 तनेजा कुलपति (Vice chancellor) 0121-2760554 9752094800 vc@ccsuniversity.ac.in
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ श्री सुशील कुमार गुप्ता वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0121-2761439 9415028408 fo.ccsu@gmail.com
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ श्री धीरेन्द्र कुमार कुलसचिव (Registrar) 0121-2604570 9412156352 registrar@ccsuniversity.ac.in
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ श्री अश्वनी कुमार परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) 0121-2779525 9416051420 examcontroller@ccsuniversity.ac.in
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ श्री अजय कुमार सिंह लेखाधिकारी (Account Officer) ------------------- 9839281889 aoccsu@gmail.com
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ श्री अरूण कुमार यादव उप कुलसचिव (Registrar) ------------------- 9450625549 Arunar1965@gmail.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 प्रो0 संगीता श्रीवास्तव कुलपति (Vice chancellor) 0532-2256207 9415347552 asuallahabad@gamil.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी वित्त अधिकारी (Finance Officer) 05322256222 8004915375 financeofficer.asu@gmail.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 श्री शेषनाथ पाण्डेय कुलसचिव (Registrar) 0532-2256206 9839984620 registrarasua@gmail.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 डॉ0 विनीता यादव परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) ----------------- 9450161119 coeasua@gmail.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 श्री प्रभाष द्विवेदी उपकुलसचिव (Registrar) ------------------ 9454028590 dr.asuaallahabad@gmail.com
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भयया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 श्रीमती दीप्ति मिश्रा उपकुलसचिव (Registrar) ------------------ 9452092149 drasual@gmai.com
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रो0 कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति (Vice chancellor) 0532-2447028 7525048111 vcuprtou@yahoo.co.in
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज डॉ0 अरूण कुमार गुप्ता कुलसचिव (Registrar) 0532-2447035 7525048031 registrar.uprtou@gmail.com
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज श्री अजय कुमार सिंह वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0532-2447042 7525048006 fo.uprtou@gmail.com
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी प्रो0 राजाराम शुक्ल कुलपति (Vice chancellor) 0542-2204089 9140191192 vc.ssvv@gmail.com
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी श्री राज बहादूर कुलसचिव (Registrar) ----------------- 7355712764 ssvvregisttrar@gmail.com
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी श्री विशेश्रवर प्रसाद राम परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) ----------------- 9415994655  
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी श्री आनन्द प्रकाश राय वित्त अधिकारी (Finance Officer) ----------------- 7007806832  
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रो0 एस0 के0 भटनागर कुलपति (Vice chancellor) 0522-2425901 (फैक्स) 8400021601 vc@rmlnlu.ac.in
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय श्री अनिल कुमार मिश्रा कुलसचिव (Registrar) 0522-2422841 - registrar@rmlnluac.in
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0522-2422850 9450021383 finance_officer@rmlnluac.in
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय श्री संजय कुमार दिवाकर उप कुलसचिव (Registrar) 0522-2423306 9839330189 sanjay@rmlnluac.in
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय डॉ0 मृदुल श्रीवास्तव सहायक कुलसचिव (Registrar) 0522-2425902, 903 (एक्सेटन्शन 109) 9453015679 srivastavamridulko@gmail.com
डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय डॉ0 अजिता सिंह सहायक कुलसचिव (Registrar) 0522-2425902, 903 (एक्सेटन्शन 815) 9335963299 ar_ajita@rmlnluac.in
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणशी प्रो0 टी0एन0 सिंह कुलपति (Vice chancellor) 0542-2225472 9532957373 vcmgkvp@gmail.com
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणशी श्री आनन्द प्रकाश राय वित्त अधिकारी (Finance Officer) 0542-2223369 9415355824 finance.mgkvp@gmail.com
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणशी डॉ0 एस0 एल0 मौर्य कुलसचिव (Registrar) 0542-2222689 9415291923 registrar.mgkvp@gmail.com
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणशी डॉ0 कुलदीप सिंह परीक्षा नियन्त्रक (Exam controller) --------------- 8840744191 cemgkvp@gmail.com