निदेशक
             
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 08
 
संयुक्त निदेशक
(प्रशासन) 01
 
संयुक्त निदेशक
02
 
वित्त नियंत्रक
01
   
                                       
 
लेखाधिकारी
04
     
उपनिदेशक (सा0)
01
 
वरिष्ठ वित्त एवं
लेखाधिकारी 01
   
                   
                                   
 
सहायक लेखाधिकारी 04
   
सांख्यिकी शोध अधिकारी
03
 
सहायक निदेशक
03
   
वित्त एवं लेखाधिकारी
02
       
                                       
       
विशेष कार्यधिकारी
01
 
सहायक लेखाधिकारी
02
   
                                       
       
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
01
 
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
05
   
                                       
       
प्रशासनिक अधिकारी
01
 
लेखा परीक्षक
08
   
                                       
       
वैयक्तिक सहायक
(शिक्षा निदेशक) 01
     
                                       
       
अधिकारी ग्रेड-2
09
     
                                       
       
आशुलिपिक
09
     
                                       
       
विरिष्ठ सहायक
28
     
                                       
       
तकनीकी सहायक
(कम्प्यूटर) 01
     
                                       
       
विरिष्ठ लिपिक
25
     
                                       
       
कनिष्ठ लिपिक
30
     
                                       
       
ड्राइवर
04
     
                                       
       
दफ्तरी
02
     
                                       
       
अर्दली/चपरासी
15
     
                                       
       
मशीन मैन
01