क्रम संख्या नाम पद दूरभाष (कार्यालय) मो0नं0
1 श्रीमती मोनिका एस. गर्ग Additional Chief Secretary 0522-2238106  
2 श्री अब्दुल समद Special Secretary    
3 श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी Special Secretary    
4 डा0 वन्दना शर्मा  Director, (Higher Education) U.P. 0532-2623874
Fax-0532-2423919
9452906572
5 डा0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह  Joint Director (Higher Education) U.P. 0532-2423378 9450408126
6 डा0 राजीव पाण्डेय Joint Director (Higher Education) U.P. 0532-2421213 7880886060
7 डा0 संजय कुमार सिंह Assistant Director (Higher Education) U.P. - 09412833527,
08979246225
8 डा0 शैलेन्द्र तिवारी Assistant Education Director, (Higher Education) U.P./Public Information Officer   9450604480
9. डा0 वृन्दावन लाल शर्मा Assistant  Director, (Higher Education) U.P. 0532-2623947 9455163232
10 - Deputy Director Statistics (Higher Education) U.P.  0532-2423827 -
11 श्री देवेश सिंह Finance Controller 0532-2420335 6386531418
12 श्री संजय सिंह  Finance and Account Officer, (Higher Education) U.P. - 9415965932
13 श्री अतुल पाण्डेय Finance and Account Officer, (Higher Education) U.P. 7905422953
14 श्री पवन मालवीय Assistant Account Officer (Higher Education)   9415632763
15 श्री संजय कुमार गुप्ता Assistant Account Officer (Higher Education) 7355792921