S.No. R.H.E.O Office R.H.E.Os Name Contact No. Email ID
1. Lucknow Dr. Alok Kumar Srivastava 0522-2431110,  9455000034 rheolko@gmail.com
2. Kanpur Dr. Anil Kumar Mishra 0512-2570080,  9415177768 rheoknp@rediffmail.com
3. Agra Dr. Dhirendra Kumar 9837439173 rheoagra@rediffmail.com
4. Jhansi Dr. Sandhya Rani 0510-2452502,  9410219915 rheojhansi@gmail.com
5. Meerut Dr. Rajiv Kumar  Gupta 0121-2400444,  9868106027 rheomeerut@yahoo.com
6. Gorakhpur Dr. Ashwini Mishra 0551-2332475,  9415621763 rheogkp@gmail.com
7. Bareilly Dr. Rajesh Prakash 0581-2423799,  9412153063, 9760196107 rheobareilly@rediffmail.com
rheobareilly@gmail.com
8. Prayagraj Dr. Rajeev Pandey 0532-2623947,  9219615166 rheofallahabad@rediffmail.com
9. Varanasi Dr. Gyan Prakash Verma 0542-2221671,  9415662983 rheovns001@gmail.com